G-01LLY5ZHGY
A A A

Kroniek Landmeetkunde

JaarPersonenGebeurtenisLiteratuur
1758 Kraijenhoff C.R.Th. Kraijenhoff te Nijmegen geboren. Uitterhoeve, W. Biografie Kraijenhoff
1780 Gorkum, J.E. van J.E. van Gorkum. Linden, J.A. v.d. De Topografische en Militaire kaart van het Koninkrijk der Nederlanden
1782 Lipkens Antoine Lipkens, ingenieur-landmeter Wikipedia
1794   Ecole Polytechnique te Parijs opgericht  
1797   IJker Rehuel Lobatto geboren  
1798 Kraijenhoff Kraijenhof wordt belast met de leiding van de kaartproductie.  
1801-1811 Kraijenhoff Driehoeksmeting Kraijenhof. Hij begint zijn driehoeksmeting in Zierikzee, Bergen op Zoom en Antwerpen. Het net moest een verbinding vormen tussen het Franse net, Barcelona-Duinkerken en de triangulatie in Oost-Friesland. Hij gebruikt de repetitiecirkel van Borda Haasbroek
1806   Koninkrijk Holland  
1806 Man, M.J. de Instelling van het Depot-generaal van Oorlog, directeur Krayenhof, onderdirecteur was zijn neef M.J. de Man (1765-1838), die in 1809 directeur werd. Het Depot was eerst gevestigd te Den Haag, na 1808 te Amsterdam  
1808 Kraijenhoff Kraijenhoff schrijft een Instructie voor de Geografisch Ingenieurs  
1809 Kraijenhoff Eerste blad van de Kaart van Krayenhof (heette oorspronkelijk: Groote Kaart van de Bataafsche Republiek). Krayenhof Minister van Oorlog.  
1810   Nederland ingelijfd bij Frankrijk  
1812   Begin kadastrering volgens Frans model  
1814 De Man Archief van Oorlog en Topographisch Bureau, De Man wordt directeur. V.d. Linden
1815 Gorkum, J.E. van De Militaire Verkenningen. V. Gorkum eerste directeur.  
1816   Het metrieke stelsel wordt bij wet ingevoerd.  
1820 Kraijenhoff De Choro-Topographische kaart, uitgevoerd aan het Topographisch Bureau van
deze Staat
, bekend als de kaart van Kaijenhoff. Schaal 1: 115 200, d.i. 800 roeden op de duim
 
1827 Cohen Stuart Lewis Cohen Stuart, wiskundige en geodeet geboren.  
1828   Opening Koninklijke Militaire Akademie.  
1829 Goudriaan, B.H. Kun, L.J.A. v.d. Besluit tot samenstellen van een 'Algemene Rivierkaart' van Nederland. Eerste directeur B.H. Goudriaan.  
1832   Het Kadaster in werking gesteld.  
1840 Krayenhof Kraijenhoff sterft, oud 82 jaar.  
1842 Lipkens Oprichting Koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs te Delft. Antoon Lipkens eerste directeur. Baudet, H. De lange weg naar de Technische Universiteit Delft 1992
1849 Schols Prof. Dr. Ch.M. Schols geboren.  
1850-1864   Uitgave van de Topografische en Militaire Kaart (TMK) van het Koninkrijk der Nederlanden. Gebaseerd op het net van Kaijenhoff, Bonne projectie, centrale meridiaan van de Westertoren te Amsterdam, centrale punt midden tussen de Zuidgrens van België en de Wadden eilanden (dicht bij Chaam in Noord Brabant). Deze kaart had geen ruitennet. Linden, J.A. van der
1853 Boer I. Boer Hzn., Landmeter van het Kadaster geboren.  
1854 Lely, C. Ir. C. Lely Ingenieur Rijkswaterstaat geboren.  
1851 Badon Gijben, J. 2e druk
Beginselen der hoogere meetkunst voor de kadetten der artillerie en genie
verschijnt. Uitgever KMA.
 
1861   Initiatief van de Pruisische generaal  J.J.Baeyer tot een Europese graadmeting.  
1861 Heuvelink Hendrik Jan Heuvelink te Arnhem geboren.  
1862-1864   Onderzoek naar de nauwkeurigheid van de Kraijenhof triangulatie. (Cohen Stuart ere-doctor Leiden) Resultaat: onvoldoende voor de aansluiting aan het Europese net.  
1864 Cohen Stuart Opening van de Polytechnische School te Delft, L. Cohen Stuart eerste hoogleraar-directeur.  
1865 A. v. Egmond  F.W. Conrad De Waterstaatskaart verschijnt. Op een grijsdruk van de TMK  
1865 Stamkart Dr. F.J. Stamkart, arrondisementsijker te Amsterdam, krijgt de opdracht een geheel nieuwe triangulatie uit te voeren. Naar aanleiding van het Pruissische plan van 1861.  
1867   Stamkart hoogleraar te Delft.  
1870 Kooij, K.K.
Proeve van een ontwerp tot afsluiting der Zuiderzee.
Van de landmeter van het Kadaster Kooij.
 
1872 Schols Schols leraar aan de KMA voor werktuigkunde en burgerlijke bouwkunde. Onderwijs in landmeten en waterpassen behoorde tot zijn taken.  
1875-1885 Cohen Stuart Eerste nauwkeurigheidswaterpassing o.l.v. L. Cohen Stuart. Na zijn overlijden (1878) stond de waterpassing onder toezicht van de Rijkscommissie.Medewerkers o.a.  ir.C. Lely  
1878 Schols Schols hoogleraar aan de Polytechnische School, 29 jaar oud.  
1879   Het boek
Landmeten en waterpassen
van Schols verschijnt. Wordt tot in de 20e eeuw gebruikt.
 
1878   J.W. Dieperink geboren.  
1878 Eckstein Eckstein wordt directeur van de Topographische Inrigting. Gevestigd te……?  
1879 Stamkart, Bosscha Bij Koninklijk Besluit wordt de Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing opgericht. Zij ressorteert onder het Ministerie van Financiën. Voorzitter: dr. F.J. Stamkart, secretaris: prof. J. Bosscha  
1881   Schols benoemd tot lid van de Rijkscommissie, wordt daarvan secretaris.  
1882 Stamkart Stamkart sterft, 77 jaar oud.  
    Schols onderzoekt de resultaten van het werk van Stamkart. Volgens hem zijn zij slechter dan die van Krayenhof.  
1885 Schols De Rijkscommissie wordt belast met het uitvoeren van een nieuwe driehoeksmeting. Leiding: Prof. Dr. Ch. M. Schols. Vroege medewerkers o.a.: ir. Hk.J. Heuvelink,  ir.N. Wildeboer, ir. van Eijk Bijleveld.  
1887   Vereniging voor Kadaster & Landmeetkunde opgericht.  
1887   Felix A. Vening Meinesz geboren.  
1889 Kwisthout A.W. Kwisthout, I.V. bij het Kadaster, benoemd tot lid van de Rijkscommissie  
1891   Aanbesteding van het geodesiegebouw, te bouwen in de Wippolder, aan de Nieuwe Singelweg, aan het enkele jaren eerder gereedgekomen kanaal.  
1894   Willem Schermerhorn geboren.  
1895 Lokhorst,J, van Het geodesiegebouw (Kanaalweg 4), het eerste grote nieuwe gebouw voor de Polytechnische School wordt geopend. Medegebruiker is de Rijkscommissie, het gebouw werd mede daarvoor ontworpen door architect-rijksbouwkundige Jacobus van Lokhorst. Schols had een groot aandeel in het ontwerp.  
    Gebouw Kanaalweg 4 wordt betrokken door Schols (woonhuis), de Rijksdriehoeksmeting en de amanuensis Moen (woonhuis).  
1895 Tienstra Jacob Menno Tienstra geboren.  
1897 Schols Prof. Ch.M. Schols, hoogleraar in 'het landmeten, het waterpassen en de geodesie' sterft.  
1900 Heuvelink Ir. H.J. Heuvelink volgt hem op, ook als leider van de Rijksdriehoeksmeting.  
1902 Kwisthout, Soutendijk, Hessels Handleiding voor de Technische Werkzaamheden van Kadastrale Hermetingen, samengesteld door de Ingenieurs-verificateur A.W.E. Kwisthout, J.P.L. Soutendijk en J.T. Hessels.  
1903 Hamelberg P.J. Hamelberg landmeter  
1904   Pimaire net Rijksdriehoeksmeting voltooid.  
1905 Boer, I. I. Boer Hzn. wordt I.V. te Arnhem.  
1908 Koningh, de Eerste Nederlandse theodoliet ontwikkeld, i.s.m. I. Boer Hzn.  
1908? Wild, Zeiss Heinrich Wild, *1877 wordt hoofd afd. geodetische instrumenten bij Carl Zeiss te Jena.  
1910   Vening Meinesz in dienst van de Rijkscommissie voor het doen van slingerproeven ter bepaling van de zwaartekracht.  
1913 Tienstra Tienstra adj. Landmeter te Sneek  
1915   Proefschrift Veningh M. over slingertoestellen.  
1918   Landbouw Hogeschool opgericht. Begin 3 jarige landmeterscursus te Wageningen. Ir. Dieperink, sedert 1903 werkzaam aan de Rijksdriehoeksmeting, wordt daar aangesteld als docent, later hoogleraar.  
1918 Schermerhorn W. Schermerhorn afgestudeerd (Civiel ingenieur). Assistent bij Heuvelink.  
1918   De Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing ressorteert voortaan onder het Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.  
1918 Heuvelink Vraagt om een radicale vernieuwing van de Topogr. Kaart. De RD moet daarvan de grondslag worden. Geudeker, P.
1919 Tienstra Tienstra landmeter te Zutphen.  
1920   A.N Hamelberg (broer van P.J.) benoemd tot IV van het Kadaster  
1921 Lely Ir. C.W. Lely vraagt aan Schermerhorn in hoeverre hij het zou aandurven luchtfotografie als grondslag voor de kartering te gebruiken.  
1921 Schermerhorn Geodetisch Bureau opgericht door WS. Opdrachten vooral van de Rijkswaterstaat.  
1922 Zeiss De Zeiss Theodolit I, grotendeels geconstrueerd door Heinrich Wild, komt op de markt.  
1922   Militaire Triangulatiedienst opgericht. Doel: RD-coördinaten op de Topografische kaart drukken.(Zie maart 1925)  
1923 Wild De beroemde theodoliet T2, Wild Heerbrugg, komt op de markt.  
  Dieperink Presenteert zijn waterpasbaak.  
1923 Kwisthout        Bijl Basismeting bij Stroe door Kwisthout jr, en Bijl.  
1923 Sanders J.H. Sanders, landmeter van het Kadaster wordt overgeplaatst naar Utrecht.  
1923 Vening Meinesz Na van 1913-1921 in Nederland zwaartekrachtmetingen te hebben gedaan, gaat V.M. nu met de onderzeeboot K II op reis.  
1924   Invoering Ruilverkavelingswet  
1924 Reynders Kapt. I.H. Reynders wordt directeur Militaire Verkenningen en lid van de Rijkscommissie voor G&W. (Was in 1939 tot 5 febr. 1940 opperbevelhebber Nederl. strijdkrachten)  
1925   Instelling van de Triangulatie Commissie door de Minister van Oorlog, mede namens de Min. van Financiën. Samenstelling:
Prof. Ir. J.W. Dieperink, voorzitter.H. Reynders, als directeur Mil.Verkenningen,
Th. L. Kwisthout, I.V. van het Kadaster
en de Landmeter van het Kadaster, P.J. Hamelberg.
En nog enkele artillerie officieren. Nog in 1925 werd H.F. van Riel, lector aan de landmeterscursus, als fotogrammeter aan de Commissie toegevoegd.
Triangulatiedienst opgericht. Th.L. Kwisthout, H.F. van Riel en P.J. Hamelberg maken een voorschrift voor de technische werkzaamheden bij den Triangulatie Dienst.
Beschikking 13 Maart 1925     II Afd. nr. 32. (M.v.O.)
1925 Haasbroek N.D. Haasbroek wordt overgeplaatst van Almelo naar Amsterdam.  
1925 Tienstra Tienstra wordt op zijn verzoek overgeplaatst van Zutphen naar Amsterdam. Hij wordt hoofd van de stedelijke kadastrale hermetingsdienst, waarvan WS adviseur was of werd.  
1925 Schermerhorn Artikel in Zeitschrift für Instrumentenkunde: Vergleichung des neuen Zeiss Theodolits mit heutigen Konstruktionen.  
1925 Kwisthout jr Kwisthout wordt I.V. te Amsterdam.  
1925 Scherpbier Ir. B. Scherpbier, c.i. werkt enige tijd bij het Geodetisch bureau, treedt dan in dienst van de BPM.  
1925 Harkink F.K. Harkink overgeplaatst naar Amsterdam  
1926   C. Ph. Brückel directeur Militaire verkenningen  
1926 Heuvelink Prof. H.J. Heuvelink, 65 jaar, neemt afscheid als hoogleraar TH. Zijn gezichtsvermogen was heel slecht geworden.  
1926 Roelofs R. Roelofs kandidaat Indisch landmeter.  
1926 Schermerhorn WS hoogleraar aan de TH.  
1927 Hamelberg, P.J. De reserve kapitein voor Speciale Diensten P.J. Hamelberg wordt Ridder O.N. met de Zwaarden. Waarschijnlijk voor zijn werk voor de Triangulatiecommissie (of Dienst?).  
1926   Tweede Nauwkeurigheidswaterpassing.  
1927 Riel, van Instelling van een subcommissie fotogrammetrie van de Trangulatiecommissie. Deze subcommissie werd belast met proefnemingen met het maken van fotogrammetrische kaarten, te beginnen met de Proef Hilvarenbeek, waarover Van Riel rapporteerde. Paspunten werden bepaald door de Triangulatiedienst.  
1927 Riel, van H.F. van Riel, lector aan de LHS, publiceert in K&L:
Eerste proeven omtrent het vervaardigen van kaarten met behulp van foto’s, uit vliegtuigen genomen in de omgeving van Wageningen. Opnamen door de Luchtvaartafdeling Soesterberg. Camera Zeiss 210 mm. 8 foto’s, 5 met    H = ±1100 m en 3 met H = ±2200 m. Ontschrankt met het apparaat van Roussilhe. Uitgemeten door Dieperink en Van Riel. Zeer bevredigende resultaten.  De kaarten werden gedrukt door personeel van de Militaire verkenningen.
 
1927 Riel Lezing door Van Riel over deze proefneming. Roept de aanwezigen op lid te worden van de Duitse sectie van de Internationale Gesellschaft für Photogrammetrie, vindt dat er een Nederlandse sectie opgericht moet worden.  
1928   Secundaire net RD gereed.  
1928 Boer Artikelen over fotogrammetrie in K&L.(of in B&L?) van I. Boer Hzn.  
1928   ISP congres te Berlijn. Dieperink en Hamelberg waren daarbij namens de Triangulatiecommissie  
1928   Radiaaltriangulator van Zeiss door de TH gekocht. Toepassing o.a. voor de rivierkaart. Later (wanneer en door wie?) heeft de Top. Dienst er ook een aangeschaft.  
1929 Schermerhorn, Dieperink Schermerhorn en Dieperink benoemd tot lid van de Rijkscommissie voor G&W.  
1930 Schermerhorn, De Koningh Ontwikkeling van de Stereopantograaf, een voorloper van de calqueerstereoscoop.  
1930 Th.L. Kwisthout De Bijhoudingsdienst van de RD opgericht. De RD ressorteerde onder de Rijkscommissie voor G&W, de Bijhoudingsdienst komt direct onder het Departement van Financiën en wordt gevestigd te Amsterdam. Th.L. Kwisthout krijgt er de leiding van.  
1930 Lunenburg M. Lunenburg verlaat de kadastrale dienst  
1930 Van Wijk Schoolmeetafdeling, als onderdeel van het 2e Regt. Veldartillerie opgericht. Commandant kapitein D.J. van Wijk.  
1931   Militaire Verkenningen (van 1815) en Topographische Inrigting worden samengevoegd tot de Topographische Dienst, gevestigd te Den Haag, Prinsessegracht.? Eerste directeur Van Hengel??  
1931   Tienstra wordt lector aan de landmeterscursus te Wageningen.  
1931 Haasbroek N.D. Haasbroek volgt hem op als hoofd bureau hermeting Amsterdam.  
1931 Corsten Eerste luchtfoto’s voor precisiekaartering door KLM gemaakt.  
1931 Fortuin Geodetisch Bureau opgeheven. Oprichtingsdatum van de MD, J.G. Fortuin, voorheen landmeter te Hoorn wordt hoofd, rang: adj. hoofdingenieur. Het personeel (o.a. Jhr. ir. Ortt ) gaat over naar de nieuwe dienst. Ook personeel van de RW, Algemene dienst, zoals Rivierkaart gaan over naar de MD. ( Smits, Negrijn, Hoeds, Boode?)  
1932 Schuurman Kluvers,C.J. Schuurman pleit in een art. in K&L voor overplaatsing van de landmeterscursus naar Delft.
Kluvers krijgt daar leeropdracht.
 
1932   Reorganisatie Topografische Dienst. Men ging over op het stelsel van de RD, stereografische projectie en fotogrammetrie, voorzien van een ruitennet van de RD
Onder wiens leiding ging dat?
Van Hengel???
W.S. adviseur en stimulator
 
1932 Sanders Bij het Kadaster te Utrecht wordt een bureau Samenwerking Waterstaat ingesteld. J.H. Sanders wordt daarvan chef.  
1932 Bruins G.J. Bruins, landmeter te Maastricht, hij wordt 1.5.1933 overgeplaatst naar de Bijhoudingsdienst RD te Amsterdam.  
1932   Stereoplanigraph C4 van Zeiss voor de MD te Delft afgeleverd. Later genoemd de zwarte.  
1932 Schermerhorn Nederl. Vereniging voor Fotogrammetrie opgericht. Initiatief: Schermerhorn, Tienstra, Kwisthout jr., Alberda en Van Hengel.  
1933   Oprichting Vereeniging van Civiel Landmeters. Werd in 1950 Ver. Civiel Landm. en Geodetisch ingenieurs (CLGI).  
1933 Boer I. Boer Hzn sterft, oud 80 jaar.  
1934 Dieperink Prof. ir. J.W. Dieperink sterft, oud 56 jaar.  
1935   Instelling van de Cultuurtechnische dienst  
1935 Tienstra Landmeterscursus overgeplaatst naar Delft. Het studieprogramma wordt grondig herzien. Tienstra wordt buitengewoon hoogleraar aan de TH, tevens hoofd Bijhoudingsdienst van de Rijksdriehoeksmeting. De titel Civiel Landmeter wordt ingesteld???  
1935   C.J. Kluvers wordt lector a.d. TH voor kadastrale zaken.  
1935 Meertens Bijhoudingsdienst Rijksdriehoeksmeting verhuist terug naar Delft met o.a. A.J.H. Meertens en G.J. Bruins.  
1935 of: 1936? Kiers Oprichting Nederlandse Landmeetkundige Federatie. Tienstra wordt voorzitter. Hij treedt af als secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Fotogrammetrie, wordt daar opgevolgd door T.D. Kiers, landmeter te Utrecht.  
1936   Begin samenwerking MD-BPM  
1936   Eerste mechanische fotogrammetrisch instrument van Wild: de Autograph A5 wordt gelanceerd, wordt door de MD aangeschaft.  
1936   R. Roelofs benoemd tot hoofdassistent aan de TH.  
1936 Tienstra De reserve eerste luitenants P. Alberda, Prof. J.M. Tienstra en A.F.H. Engbersen bevorderd tot reservekapitein bij het 2e Regiment Veldartillerie  (Schoolmeetafdeling).  
1936 Hamelberg Haasbroek   Jonas In de tijd hierna worden nog verscheidene andere landmeters benoemd tot reserve kapitein of eerste luitenant, o.a. Haasbroek en Jonas. P.J. Hamelberg wordt benoemd tot reserve luitenant-kolonel bij het 2e Regiment Veldartillerie.  
1936 Kruidhof A. Kruidhof benoemd tot lector aan de LHS  
1936   Mr. J.H. Jonas benoemd tot lector aan de TH.  
1936 Tienstra Nederl. Landmeetk. Federatie opgericht. Tienstra eerste voorzitter.  
1937   Kapitein L. Ezerman commandeert de Schoolmeetafdeling  
1937 Brouwer, H.A. Na enige tijd gewerkt te hebben bij de MD wordt H.A. Brouwer benoemd bij de Gemeentelijke Technische Dienst van Rotterdam. Verscheidene werkeloze civiel ingenieurs gaan werken bij de MD, o.a. Van der Weele en Van Steenis.  
1938   Rapport Tienstra/Schermerhorn i.z. hermeting Kadaster.  
1938 Tienstra Handleiding Technisch Werkzaamheden bij het Kadaster. Te gelijker tijd wordt een
Voorschrift Technische werkzaamheden bij den Triangulatiedienst
uitgebracht met geheel gelijke inhoud.
 
1938 Kwisthout Tienstra Th.L. Kwisthout (zoon van A.W.) overleden. P.J. Hamelberg hoofd Bureau Hermeting Amsterdam, Tienstra wordt hoofd van de Bijhoudingsdienst RD.  
1939   CTO van het Kadaster opgericht te Den Haag.  
1939 Vening Meinesz Dr. F.A. Vening Meinesz benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de (fysische) geodesie aan de TH.  
1939   Instelling van een subcommissie van de Rijkscommissie voor Luchtkartering, ter bestudering van vraagstukken betreffende de fotogrammetrie.  Leden:
Schermerhorn (voorz.), maj. L. Ezerman (secr.), res. luit.kol. P.J. Hamelberg, raadadviseur (?) A. van Hengel, vice-admiraal J.C.F. Hooykaas en J.M. Tienstra; studies i.v.m. oorlog en mobilisatie afgebroken.
 
1939 Baarda W. Baarda afgestudeerd als landmeter. Standplaats Den Haag.  
1939   Luchtkartering XI. Was een codenaam voor de vervaardiging van een fotokaart ten behoeve van de artillery. Diverse gemobiliseerden daarvoor worden bij de MD gedetacheerd, o.a. P.J. Hamelberg, reserve luitenant-kolonel.  
1940   In de jaren 30 werden minstens 5 particuliere bureaus opgericht  
1941   Vereniging van Civiel Landmeters opgericht. Was in 1933 al opgericht!???  
1940-1945   Veel fotogrammetrische instumenten door de Duitsers ingepikt, Zeiss Multiplex, Wild A5, Zeiss Planigraph C5.  
1941   M. Lunenburg, J. Wolthuis en S. Rienstra bevorderd tot landmeter bij de MD.  
1942   J.M.H. Heines benoemd tot I.V. te Den Haag
W. Baarda overgeplaatst naar Zwolle BLW.
 
1942   Schermerhorn tot december 1943 gijzelaar in St. Michielsgestel.  
1942   R. Roelofs benoemd tot lector.  
1942   Tienstra op zijn verzoek ontheven van de functie van hoofd van de Dienst voor BLW. W.F. Stoorvogel wordt inspecteur van de Hypotheken en het Kadaster, teven belast met de leiding van de Dienst voor BLW.  
1942   A.J.H. Meertens hoofd Bijhoudingsdienst RD te Delft. Hij werkte sedert 1923 bij de RD.  
1940 Baarda W. Baarda overgeplaatst van Zwolle BLW naar de RD te Delft, waarschijnlijk op bevel van Tienstra.  
1945   Schermerhorn minister-president tot mei 1946.  
1945   P.J. Hamelberg overleden.  
1946   A. van Hengel als directeur van de Topografische Dienst, en als ambthalve lid van de Rijkscommissie, opgevolgd door C.A.J. von Frijtag Drabbe.  
1946   Artillerie Meetregiment opgericht, commandant maj. H. v.d. Vloodt. De gemobiliseerde landmeters H.A. Brouwer en W. Lievaart dienen daar als 1e luitenant en kornet (en Zorn als recruut).  
1946 Steenis, van Rolff Waalewijn Ingenieursbureau Van Steenis opgericht. Jan Rolff en Dolf Waalewijn gaan daar werken.  
1946 Roelofs R. Roelofs hoogleraar, leeropdracht astronomische geodesie en fotogrammetrie.  
1946 Kruidhof A. Kruidhof hoogleraar landmeten a.d. LHS.  
1946   Schermerhorn eredoctor RU Gent. Er zouden nog 4 eredoctoraten volgen, echter geen van een Nederlandse universiteit.  
1947   De Topogr. Dnst wordt in Delft gehuisvest.  
1947   W. Baarda en N.D. Haasbroek benoemd tot lector aan de TH.  
1947   De NLF wordt lid van de Fédération Internationale des Géomètres (FIG).      De NLF neemt de uitgave van K&L over van de Vereniging voor K&L  
1947 de Koningh G. de Koningh, ontwerper en bouwer van instrumenten, overleden.  
1948   Vierjaarlijks congres van de ISP (International Society for Photogrammetry) te Scheveningen. Schermerhorn president.  
1948   Studie Geodetisch ingenieur ingesteld.  
1949 Fortuin
V. d. Weele
Brouwer
Lievaart
H.G. Fortuin sterft, ir. A.J. van der Weele volgt hem als hoofd van de MD op
H.A. Brouwer benoemd tot hoogleraar in Bandung. Lievaart volgt hem in Rotterdam op.
 
1949   J. Visser en H. Zorn in dienst van de MD.  
1949   Prof. ir. H. J. Heuvelink overleden,  oud 88j.  
1950   A. Waalewijn in dienst van de MD  
1950 Koeman Eerste geodetisch ingenieurs, o.a. C. Koeman en W. Baarda.  
1950   De Stichting Luchtkaarteringscentrum (ITC) opgericht. Per 1.9.1951 kwam het eerste personeel in dienst, na de voltooiing van de verbouwing (achterzijde 1e verdieping) van het Geodesiegebouw.  
1951   Prof. J.M. Tienstra overleden, oud 56 jaar.  
1951 Wild Heinrich Wild, instrumentenontwerper en oprichter van WILD-Heerbrugg, overleden, 74 jaar oud.  
1952 Baarda Ir. W. Baarda benoemd tot hoogleraar aan de TH.  
1954   Start opleiding landmeten aan de HTS Utrecht.  
1955 Witt Witt hoogleraar a.d. TH  
1956   ITC, KLM-Aerocarto en MD betrekken nieuwe locaties a/d Kanaalweg te Delft. De onderafdeling Geodesie krijgt de beschikking over het gehele gebouw Kanaalweg 4, m.u.v. de bovenverdieping van het woonhuis, waar de Bijhoudingsdienst van de Rijksdriehoeksmeting nog enkele jaren (tot 1975?) bleef. De bibliotheek, de kaartenkamer, de instrumentmakerij en de garage komen in het nieuwe tussenlid.  
1956 Scherpbier Ir. B. Scherpbier treedt af als chef van de topografische afdeling van de BPM. Opgevolgd door Herschdorfer?  
1957 Vening Meinesz Vening Meinesz neemt afscheid als hoogleraar aan de TH.  
1957 Wentink Spoetnik gelanceerd. Een schokgolf door de wetenschap. Het ITC stelt Mej. Wentink als vertaalster Russisch aan.  
1958   FIG congres in Nederland. Roelofs president, Baarda secretaris, Govers penningmeester  
1959   Stichting Nederlands Genootschap voor Landmeetkunde (NGL). De naam wordt in 1995 Stichting Geodesia.  
1959   Tijdschrift Geodesia verschijnt.  
1961 De Haan De Haan Hoogleraar a.d. TH  
1962   A.J. van der Weele hoogleraar a.d. TH  
1963 Van der Weele Rienstra Prof.ir. A.J. van der Weele, tot dan hoofd van de MD, wordt plv. directeur van het ITC. Ir. S. Rienstra wordt hoofd van de MD.  
1964 Schermerhorn Prof. dr. ir. W. Schermerhorn treedt af als directeur ITC, Van der Weele wordt rector.  
1966 Vening M. Prof. dr. F.A. Vening Meinesz sterft, 79 jaar oud.  
1968   Benoemingen aan het ITC: tot hoogleraar: H.G. Jerie en D. Eckhart, tot lector F. Corten, B. Makarovic, J. Visser, H.C. Zorn en R. Zurlinden.  
1970   NVG opgericht  
1970 Roelofs Prof. Roelofs, 65 jaar, neemt ontslag.  
1971   De NLF opgeheven  
1971   ITC verhuist van Delft naar Enschede, Boulevard 1945. (Met uitzondering van de afdeling Mineral Explorations). De onderafdeling Geodesie krijgt de beschikking over het tussenlid en een instrumentenzaal.  
1973 Linde,v.d. J.A. Boek van ir J.A. van der Linden: Topographische en Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, als toelichting bij de facsimile uitgave van de kaart.  
1973   Het Kadaster wordt onderdeel van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening  
1973   In de VS wordt NAVSTAR/1 ontwikkeld.  
1974,0601 Waalewijn Ir. S. Rienstra met pensioen. Ir. A Waalewijn wordt hoofd MD.  
1975   Het Kadaster krijgt de opdracht om de Grootschalige Basiskaart van Nederland te maken, bij te houden en uit te geven.  
1975   Geodesie wordt een zelfstandige afdeling van de TH  
1975   Afdeling Geodesie van de TH betrekt gebouw aan de Thijsseweg, geopend door Prins Claus.  
1977 Schermerhorn Schermerhorn sterft, oud 83 jaar.  
1979   Prof. ir A.J. van der Weele neemt afscheid van het ITC  
1979   Eeuwfeest Rijkscommissie. Artikel N. van der Schraaf in …  
1985   TH wordt TUD  
1994   Het Kadaster wordt
Zelfstandig Bestuursorgaan
 
2001   GKBN gereed  
2002   Prof. ir. J. Visser overleden, oud 80 jaar.  
2004   Kadaster en Topografische dienst fuseren.  
2004   Oprichting Geo Informatie Nederland (GIN), waarin alle verenigingen op landmeetkundig en cartografisch gebied opgaan.  
2005   Prof. dr. ir W. Baarda sterft, oud 87 jaar.  

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Stel een vraag over deze pagina