A A A

Kroniek Landmeetkunde

JaarPersonenGebeurtenisLiteratuur
1758KraijenhoffC.R.Th. Kraijenhoff te Nijmegen geboren.Uitterhoeve, W. Biografie Kraijenhoff
1780Gorkum, J.E. vanJ.E. van Gorkum.Linden, J.A. v.d. De Topografische en Militaire kaart van het Koninkrijk der Nederlanden
1782LipkensAntoine Lipkens, ingenieur-landmeterWikipedia
1794 Ecole Polytechnique te Parijs opgericht 
1797 IJker Rehuel Lobatto geboren 
1798KraijenhoffKraijenhof wordt belast met de leiding van de kaartproductie. 
1801-1811KraijenhoffDriehoeksmeting Kraijenhof. Hij begint zijn driehoeksmeting in Zierikzee, Bergen op Zoom en Antwerpen. Het net moest een verbinding vormen tussen het Franse net, Barcelona-Duinkerken en de triangulatie in Oost-Friesland. Hij gebruikt de repetitiecirkel van BordaHaasbroek
1806 Koninkrijk Holland 
1806Man, M.J. deInstelling van het Depot-generaal van Oorlog, directeur Krayenhof, onderdirecteur was zijn neef M.J. de Man (1765-1838), die in 1809 directeur werd. Het Depot was eerst gevestigd te Den Haag, na 1808 te Amsterdam 
1808KraijenhoffKraijenhoff schrijft een Instructie voor de Geografisch Ingenieurs 
1809KraijenhoffEerste blad van de Kaart van Krayenhof (heette oorspronkelijk: Groote Kaart van de Bataafsche Republiek). Krayenhof Minister van Oorlog. 
1810 Nederland ingelijfd bij Frankrijk 
1812 Begin kadastrering volgens Frans model 
1814De ManArchief van Oorlog en Topographisch Bureau, De Man wordt directeur.V.d. Linden
1815Gorkum, J.E. vanDe Militaire Verkenningen. V. Gorkum eerste directeur. 
1816 Het metrieke stelsel wordt bij wet ingevoerd. 
1820KraijenhoffDe Choro-Topographische kaart, uitgevoerd aan het Topographisch Bureau van
deze Staat
, bekend als de kaart van Kaijenhoff. Schaal 1: 115 200, d.i. 800 roeden op de duim
 
1827Cohen StuartLewis Cohen Stuart, wiskundige en geodeet geboren. 
1828 Opening Koninklijke Militaire Akademie. 
1829Goudriaan, B.H. Kun, L.J.A. v.d.Besluit tot samenstellen van een 'Algemene Rivierkaart' van Nederland. Eerste directeur B.H. Goudriaan. 
1832 Het Kadaster in werking gesteld. 
1840KrayenhofKraijenhoff sterft, oud 82 jaar. 
1842LipkensOprichting Koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs te Delft. Antoon Lipkens eerste directeur.Baudet, H. De lange weg naar de Technische Universiteit Delft 1992
1849ScholsProf. Dr. Ch.M. Schols geboren. 
1850-1864 Uitgave van de Topografische en Militaire Kaart (TMK) van het Koninkrijk der Nederlanden. Gebaseerd op het net van Kaijenhoff, Bonne projectie, centrale meridiaan van de Westertoren te Amsterdam, centrale punt midden tussen de Zuidgrens van België en de Wadden eilanden (dicht bij Chaam in Noord Brabant). Deze kaart had geen ruitennet.Linden, J.A. van der
1853BoerI. Boer Hzn., Landmeter van het Kadaster geboren. 
1854Lely, C.Ir. C. Lely Ingenieur Rijkswaterstaat geboren. 
1851Badon Gijben, J.2e druk
Beginselen der hoogere meetkunst voor de kadetten der artillerie en genie
verschijnt. Uitgever KMA.
 
1861 Initiatief van de Pruisische generaal  J.J.Baeyer tot een Europese graadmeting. 
1861HeuvelinkHendrik Jan Heuvelink te Arnhem geboren. 
1862-1864 Onderzoek naar de nauwkeurigheid van de Kraijenhof triangulatie. (Cohen Stuart ere-doctor Leiden) Resultaat: onvoldoende voor de aansluiting aan het Europese net. 
1864Cohen StuartOpening van de Polytechnische School te Delft, L. Cohen Stuart eerste hoogleraar-directeur. 
1865A. v. Egmond  F.W. ConradDe Waterstaatskaart verschijnt. Op een grijsdruk van de TMK 
1865StamkartDr. F.J. Stamkart, arrondisementsijker te Amsterdam, krijgt de opdracht een geheel nieuwe triangulatie uit te voeren. Naar aanleiding van het Pruissische plan van 1861. 
1867 Stamkart hoogleraar te Delft. 
1870Kooij, K.K.
Proeve van een ontwerp tot afsluiting der Zuiderzee.
Van de landmeter van het Kadaster Kooij.
 
1872ScholsSchols leraar aan de KMA voor werktuigkunde en burgerlijke bouwkunde. Onderwijs in landmeten en waterpassen behoorde tot zijn taken. 
1875-1885Cohen StuartEerste nauwkeurigheidswaterpassing o.l.v. L. Cohen Stuart. Na zijn overlijden (1878) stond de waterpassing onder toezicht van de Rijkscommissie.Medewerkers o.a.  ir.C. Lely 
1878ScholsSchols hoogleraar aan de Polytechnische School, 29 jaar oud. 
1879 Het boek
Landmeten en waterpassen
van Schols verschijnt. Wordt tot in de 20e eeuw gebruikt.
 
1878 J.W. Dieperink geboren. 
1878EcksteinEckstein wordt directeur van de Topographische Inrigting. Gevestigd te……? 
1879Stamkart, BosschaBij Koninklijk Besluit wordt de Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing opgericht. Zij ressorteert onder het Ministerie van Financiën. Voorzitter: dr. F.J. Stamkart, secretaris: prof. J. Bosscha 
1881 Schols benoemd tot lid van de Rijkscommissie, wordt daarvan secretaris. 
1882StamkartStamkart sterft, 77 jaar oud. 
  Schols onderzoekt de resultaten van het werk van Stamkart. Volgens hem zijn zij slechter dan die van Krayenhof. 
1885ScholsDe Rijkscommissie wordt belast met het uitvoeren van een nieuwe driehoeksmeting. Leiding: Prof. Dr. Ch. M. Schols. Vroege medewerkers o.a.: ir. Hk.J. Heuvelink,  ir.N. Wildeboer, ir. van Eijk Bijleveld. 
1887 Vereniging voor Kadaster & Landmeetkunde opgericht. 
1887 Felix A. Vening Meinesz geboren. 
1889KwisthoutA.W. Kwisthout, I.V. bij het Kadaster, benoemd tot lid van de Rijkscommissie 
1891 Aanbesteding van het geodesiegebouw, te bouwen in de Wippolder, aan de Nieuwe Singelweg, aan het enkele jaren eerder gereedgekomen kanaal. 
1894 Willem Schermerhorn geboren. 
1895Lokhorst,J, vanHet geodesiegebouw (Kanaalweg 4), het eerste grote nieuwe gebouw voor de Polytechnische School wordt geopend. Medegebruiker is de Rijkscommissie, het gebouw werd mede daarvoor ontworpen door architect-rijksbouwkundige Jacobus van Lokhorst. Schols had een groot aandeel in het ontwerp. 
  Gebouw Kanaalweg 4 wordt betrokken door Schols (woonhuis), de Rijksdriehoeksmeting en de amanuensis Moen (woonhuis). 
1895TienstraJacob Menno Tienstra geboren. 
1897ScholsProf. Ch.M. Schols, hoogleraar in 'het landmeten, het waterpassen en de geodesie' sterft. 
1900HeuvelinkIr. H.J. Heuvelink volgt hem op, ook als leider van de Rijksdriehoeksmeting. 
1902Kwisthout, Soutendijk, HesselsHandleiding voor de Technische Werkzaamheden van Kadastrale Hermetingen, samengesteld door de Ingenieurs-verificateur A.W.E. Kwisthout, J.P.L. Soutendijk en J.T. Hessels. 
1903HamelbergP.J. Hamelberg landmeter 
1904 Pimaire net Rijksdriehoeksmeting voltooid. 
1905Boer, I.I. Boer Hzn. wordt I.V. te Arnhem. 
1908Koningh, deEerste Nederlandse theodoliet ontwikkeld, i.s.m. I. Boer Hzn. 
1908?Wild, ZeissHeinrich Wild, *1877 wordt hoofd afd. geodetische instrumenten bij Carl Zeiss te Jena. 
1910 Vening Meinesz in dienst van de Rijkscommissie voor het doen van slingerproeven ter bepaling van de zwaartekracht. 
1913TienstraTienstra adj. Landmeter te Sneek 
1915 Proefschrift Veningh M. over slingertoestellen. 
1918 Landbouw Hogeschool opgericht. Begin 3 jarige landmeterscursus te Wageningen. Ir. Dieperink, sedert 1903 werkzaam aan de Rijksdriehoeksmeting, wordt daar aangesteld als docent, later hoogleraar. 
1918SchermerhornW. Schermerhorn afgestudeerd (Civiel ingenieur). Assistent bij Heuvelink. 
1918 De Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing ressorteert voortaan onder het Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
1918HeuvelinkVraagt om een radicale vernieuwing van de Topogr. Kaart. De RD moet daarvan de grondslag worden.Geudeker, P.
1919TienstraTienstra landmeter te Zutphen. 
1920 A.N Hamelberg (broer van P.J.) benoemd tot IV van het Kadaster 
1921LelyIr. C.W. Lely vraagt aan Schermerhorn in hoeverre hij het zou aandurven luchtfotografie als grondslag voor de kartering te gebruiken. 
1921SchermerhornGeodetisch Bureau opgericht door WS. Opdrachten vooral van de Rijkswaterstaat. 
1922ZeissDe Zeiss Theodolit I, grotendeels geconstrueerd door Heinrich Wild, komt op de markt. 
1922 Militaire Triangulatiedienst opgericht. Doel: RD-coördinaten op de Topografische kaart drukken.(Zie maart 1925) 
1923WildDe beroemde theodoliet T2, Wild Heerbrugg, komt op de markt. 
 DieperinkPresenteert zijn waterpasbaak. 
1923Kwisthout        BijlBasismeting bij Stroe door Kwisthout jr, en Bijl. 
1923SandersJ.H. Sanders, landmeter van het Kadaster wordt overgeplaatst naar Utrecht. 
1923Vening MeineszNa van 1913-1921 in Nederland zwaartekrachtmetingen te hebben gedaan, gaat V.M. nu met de onderzeeboot K II op reis. 
1924 Invoering Ruilverkavelingswet 
1924ReyndersKapt. I.H. Reynders wordt directeur Militaire Verkenningen en lid van de Rijkscommissie voor G&W. (Was in 1939 tot 5 febr. 1940 opperbevelhebber Nederl. strijdkrachten) 
1925 Instelling van de Triangulatie Commissie door de Minister van Oorlog, mede namens de Min. van Financiën. Samenstelling:
Prof. Ir. J.W. Dieperink, voorzitter.H. Reynders, als directeur Mil.Verkenningen,
Th. L. Kwisthout, I.V. van het Kadaster
en de Landmeter van het Kadaster, P.J. Hamelberg.
En nog enkele artillerie officieren. Nog in 1925 werd H.F. van Riel, lector aan de landmeterscursus, als fotogrammeter aan de Commissie toegevoegd.
Triangulatiedienst opgericht. Th.L. Kwisthout, H.F. van Riel en P.J. Hamelberg maken een voorschrift voor de technische werkzaamheden bij den Triangulatie Dienst.
Beschikking 13 Maart 1925     II Afd. nr. 32. (M.v.O.)
1925HaasbroekN.D. Haasbroek wordt overgeplaatst van Almelo naar Amsterdam. 
1925TienstraTienstra wordt op zijn verzoek overgeplaatst van Zutphen naar Amsterdam. Hij wordt hoofd van de stedelijke kadastrale hermetingsdienst, waarvan WS adviseur was of werd. 
1925SchermerhornArtikel in Zeitschrift für Instrumentenkunde: Vergleichung des neuen Zeiss Theodolits mit heutigen Konstruktionen. 
1925Kwisthout jrKwisthout wordt I.V. te Amsterdam. 
1925ScherpbierIr. B. Scherpbier, c.i. werkt enige tijd bij het Geodetisch bureau, treedt dan in dienst van de BPM. 
1925HarkinkF.K. Harkink overgeplaatst naar Amsterdam 
1926 C. Ph. Brückel directeur Militaire verkenningen 
1926HeuvelinkProf. H.J. Heuvelink, 65 jaar, neemt afscheid als hoogleraar TH. Zijn gezichtsvermogen was heel slecht geworden. 
1926RoelofsR. Roelofs kandidaat Indisch landmeter. 
1926SchermerhornWS hoogleraar aan de TH. 
1927Hamelberg, P.J.De reserve kapitein voor Speciale Diensten P.J. Hamelberg wordt Ridder O.N. met de Zwaarden. Waarschijnlijk voor zijn werk voor de Triangulatiecommissie (of Dienst?). 
1926 Tweede Nauwkeurigheidswaterpassing. 
1927Riel, vanInstelling van een subcommissie fotogrammetrie van de Trangulatiecommissie. Deze subcommissie werd belast met proefnemingen met het maken van fotogrammetrische kaarten, te beginnen met de Proef Hilvarenbeek, waarover Van Riel rapporteerde. Paspunten werden bepaald door de Triangulatiedienst. 
1927Riel, vanH.F. van Riel, lector aan de LHS, publiceert in K&L:
Eerste proeven omtrent het vervaardigen van kaarten met behulp van foto’s, uit vliegtuigen genomen in de omgeving van Wageningen. Opnamen door de Luchtvaartafdeling Soesterberg. Camera Zeiss 210 mm. 8 foto’s, 5 met    H = ±1100 m en 3 met H = ±2200 m. Ontschrankt met het apparaat van Roussilhe. Uitgemeten door Dieperink en Van Riel. Zeer bevredigende resultaten.  De kaarten werden gedrukt door personeel van de Militaire verkenningen.
 
1927RielLezing door Van Riel over deze proefneming. Roept de aanwezigen op lid te worden van de Duitse sectie van de Internationale Gesellschaft für Photogrammetrie, vindt dat er een Nederlandse sectie opgericht moet worden. 
1928 Secundaire net RD gereed. 
1928BoerArtikelen over fotogrammetrie in K&L.(of in B&L?) van I. Boer Hzn. 
1928 ISP congres te Berlijn. Dieperink en Hamelberg waren daarbij namens de Triangulatiecommissie 
1928 Radiaaltriangulator van Zeiss door de TH gekocht. Toepassing o.a. voor de rivierkaart. Later (wanneer en door wie?) heeft de Top. Dienst er ook een aangeschaft. 
1929Schermerhorn, DieperinkSchermerhorn en Dieperink benoemd tot lid van de Rijkscommissie voor G&W. 
1930Schermerhorn, De KoninghOntwikkeling van de Stereopantograaf, een voorloper van de calqueerstereoscoop. 
1930Th.L. KwisthoutDe Bijhoudingsdienst van de RD opgericht. De RD ressorteerde onder de Rijkscommissie voor G&W, de Bijhoudingsdienst komt direct onder het Departement van Financiën en wordt gevestigd te Amsterdam. Th.L. Kwisthout krijgt er de leiding van. 
1930LunenburgM. Lunenburg verlaat de kadastrale dienst 
1930Van WijkSchoolmeetafdeling, als onderdeel van het 2e Regt. Veldartillerie opgericht. Commandant kapitein D.J. van Wijk. 
1931 Militaire Verkenningen (van 1815) en Topographische Inrigting worden samengevoegd tot de Topographische Dienst, gevestigd te Den Haag, Prinsessegracht.? Eerste directeur Van Hengel?? 
1931 Tienstra wordt lector aan de landmeterscursus te Wageningen. 
1931HaasbroekN.D. Haasbroek volgt hem op als hoofd bureau hermeting Amsterdam. 
1931CorstenEerste luchtfoto’s voor precisiekaartering door KLM gemaakt. 
1931FortuinGeodetisch Bureau opgeheven. Oprichtingsdatum van de MD, J.G. Fortuin, voorheen landmeter te Hoorn wordt hoofd, rang: adj. hoofdingenieur. Het personeel (o.a. Jhr. ir. Ortt ) gaat over naar de nieuwe dienst. Ook personeel van de RW, Algemene dienst, zoals Rivierkaart gaan over naar de MD. ( Smits, Negrijn, Hoeds, Boode?) 
1932Schuurman Kluvers,C.J.Schuurman pleit in een art. in K&L voor overplaatsing van de landmeterscursus naar Delft.
Kluvers krijgt daar leeropdracht.
 
1932 Reorganisatie Topografische Dienst. Men ging over op het stelsel van de RD, stereografische projectie en fotogrammetrie, voorzien van een ruitennet van de RD
Onder wiens leiding ging dat?
Van Hengel???
W.S. adviseur en stimulator
 
1932SandersBij het Kadaster te Utrecht wordt een bureau Samenwerking Waterstaat ingesteld. J.H. Sanders wordt daarvan chef. 
1932BruinsG.J. Bruins, landmeter te Maastricht, hij wordt 1.5.1933 overgeplaatst naar de Bijhoudingsdienst RD te Amsterdam. 
1932 Stereoplanigraph C4 van Zeiss voor de MD te Delft afgeleverd. Later genoemd de zwarte. 
1932SchermerhornNederl. Vereniging voor Fotogrammetrie opgericht. Initiatief: Schermerhorn, Tienstra, Kwisthout jr., Alberda en Van Hengel. 
1933 Oprichting Vereeniging van Civiel Landmeters. Werd in 1950 Ver. Civiel Landm. en Geodetisch ingenieurs (CLGI). 
1933BoerI. Boer Hzn sterft, oud 80 jaar. 
1934DieperinkProf. ir. J.W. Dieperink sterft, oud 56 jaar. 
1935 Instelling van de Cultuurtechnische dienst 
1935TienstraLandmeterscursus overgeplaatst naar Delft. Het studieprogramma wordt grondig herzien. Tienstra wordt buitengewoon hoogleraar aan de TH, tevens hoofd Bijhoudingsdienst van de Rijksdriehoeksmeting. De titel Civiel Landmeter wordt ingesteld??? 
1935 C.J. Kluvers wordt lector a.d. TH voor kadastrale zaken. 
1935MeertensBijhoudingsdienst Rijksdriehoeksmeting verhuist terug naar Delft met o.a. A.J.H. Meertens en G.J. Bruins. 
1935 of: 1936?KiersOprichting Nederlandse Landmeetkundige Federatie. Tienstra wordt voorzitter. Hij treedt af als secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Fotogrammetrie, wordt daar opgevolgd door T.D. Kiers, landmeter te Utrecht. 
1936 Begin samenwerking MD-BPM 
1936 Eerste mechanische fotogrammetrisch instrument van Wild: de Autograph A5 wordt gelanceerd, wordt door de MD aangeschaft. 
1936 R. Roelofs benoemd tot hoofdassistent aan de TH. 
1936TienstraDe reserve eerste luitenants P. Alberda, Prof. J.M. Tienstra en A.F.H. Engbersen bevorderd tot reservekapitein bij het 2e Regiment Veldartillerie  (Schoolmeetafdeling). 
1936Hamelberg Haasbroek   JonasIn de tijd hierna worden nog verscheidene andere landmeters benoemd tot reserve kapitein of eerste luitenant, o.a. Haasbroek en Jonas. P.J. Hamelberg wordt benoemd tot reserve luitenant-kolonel bij het 2e Regiment Veldartillerie. 
1936KruidhofA. Kruidhof benoemd tot lector aan de LHS 
1936 Mr. J.H. Jonas benoemd tot lector aan de TH. 
1936TienstraNederl. Landmeetk. Federatie opgericht. Tienstra eerste voorzitter. 
1937 Kapitein L. Ezerman commandeert de Schoolmeetafdeling 
1937Brouwer, H.A.Na enige tijd gewerkt te hebben bij de MD wordt H.A. Brouwer benoemd bij de Gemeentelijke Technische Dienst van Rotterdam. Verscheidene werkeloze civiel ingenieurs gaan werken bij de MD, o.a. Van der Weele en Van Steenis. 
1938 Rapport Tienstra/Schermerhorn i.z. hermeting Kadaster. 
1938TienstraHandleiding Technisch Werkzaamheden bij het Kadaster. Te gelijker tijd wordt een
Voorschrift Technische werkzaamheden bij den Triangulatiedienst
uitgebracht met geheel gelijke inhoud.
 
1938Kwisthout TienstraTh.L. Kwisthout (zoon van A.W.) overleden. P.J. Hamelberg hoofd Bureau Hermeting Amsterdam, Tienstra wordt hoofd van de Bijhoudingsdienst RD. 
1939 CTO van het Kadaster opgericht te Den Haag. 
1939Vening MeineszDr. F.A. Vening Meinesz benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de (fysische) geodesie aan de TH. 
1939 Instelling van een subcommissie van de Rijkscommissie voor Luchtkartering, ter bestudering van vraagstukken betreffende de fotogrammetrie.  Leden:
Schermerhorn (voorz.), maj. L. Ezerman (secr.), res. luit.kol. P.J. Hamelberg, raadadviseur (?) A. van Hengel, vice-admiraal J.C.F. Hooykaas en J.M. Tienstra; studies i.v.m. oorlog en mobilisatie afgebroken.
 
1939BaardaW. Baarda afgestudeerd als landmeter. Standplaats Den Haag. 
1939 Luchtkartering XI. Was een codenaam voor de vervaardiging van een fotokaart ten behoeve van de artillery. Diverse gemobiliseerden daarvoor worden bij de MD gedetacheerd, o.a. P.J. Hamelberg, reserve luitenant-kolonel. 
1940 In de jaren 30 werden minstens 5 particuliere bureaus opgericht 
1941 Vereniging van Civiel Landmeters opgericht. Was in 1933 al opgericht!??? 
1940-1945 Veel fotogrammetrische instumenten door de Duitsers ingepikt, Zeiss Multiplex, Wild A5, Zeiss Planigraph C5. 
1941 M. Lunenburg, J. Wolthuis en S. Rienstra bevorderd tot landmeter bij de MD. 
1942 J.M.H. Heines benoemd tot I.V. te Den Haag
W. Baarda overgeplaatst naar Zwolle BLW.
 
1942 Schermerhorn tot december 1943 gijzelaar in St. Michielsgestel. 
1942 R. Roelofs benoemd tot lector. 
1942 Tienstra op zijn verzoek ontheven van de functie van hoofd van de Dienst voor BLW. W.F. Stoorvogel wordt inspecteur van de Hypotheken en het Kadaster, teven belast met de leiding van de Dienst voor BLW. 
1942 A.J.H. Meertens hoofd Bijhoudingsdienst RD te Delft. Hij werkte sedert 1923 bij de RD. 
1940BaardaW. Baarda overgeplaatst van Zwolle BLW naar de RD te Delft, waarschijnlijk op bevel van Tienstra. 
1945 Schermerhorn minister-president tot mei 1946. 
1945 P.J. Hamelberg overleden. 
1946 A. van Hengel als directeur van de Topografische Dienst, en als ambthalve lid van de Rijkscommissie, opgevolgd door C.A.J. von Frijtag Drabbe. 
1946 Artillerie Meetregiment opgericht, commandant maj. H. v.d. Vloodt. De gemobiliseerde landmeters H.A. Brouwer en W. Lievaart dienen daar als 1e luitenant en kornet (en Zorn als recruut). 
1946Steenis, van Rolff WaalewijnIngenieursbureau Van Steenis opgericht. Jan Rolff en Dolf Waalewijn gaan daar werken. 
1946RoelofsR. Roelofs hoogleraar, leeropdracht astronomische geodesie en fotogrammetrie. 
1946KruidhofA. Kruidhof hoogleraar landmeten a.d. LHS. 
1946 Schermerhorn eredoctor RU Gent. Er zouden nog 4 eredoctoraten volgen, echter geen van een Nederlandse universiteit. 
1947 De Topogr. Dnst wordt in Delft gehuisvest. 
1947 W. Baarda en N.D. Haasbroek benoemd tot lector aan de TH. 
1947 De NLF wordt lid van de Fédération Internationale des Géomètres (FIG).      De NLF neemt de uitgave van K&L over van de Vereniging voor K&L 
1947de KoninghG. de Koningh, ontwerper en bouwer van instrumenten, overleden. 
1948 Vierjaarlijks congres van de ISP (International Society for Photogrammetry) te Scheveningen. Schermerhorn president. 
1948 Studie Geodetisch ingenieur ingesteld. 
1949Fortuin
V. d. Weele
Brouwer
Lievaart
H.G. Fortuin sterft, ir. A.J. van der Weele volgt hem als hoofd van de MD op
H.A. Brouwer benoemd tot hoogleraar in Bandung. Lievaart volgt hem in Rotterdam op.
 
1949 J. Visser en H. Zorn in dienst van de MD. 
1949 Prof. ir. H. J. Heuvelink overleden,  oud 88j. 
1950 A. Waalewijn in dienst van de MD 
1950KoemanEerste geodetisch ingenieurs, o.a. C. Koeman en W. Baarda. 
1950 De Stichting Luchtkaarteringscentrum (ITC) opgericht. Per 1.9.1951 kwam het eerste personeel in dienst, na de voltooiing van de verbouwing (achterzijde 1e verdieping) van het Geodesiegebouw. 
1951 Prof. J.M. Tienstra overleden, oud 56 jaar. 
1951WildHeinrich Wild, instrumentenontwerper en oprichter van WILD-Heerbrugg, overleden, 74 jaar oud. 
1952BaardaIr. W. Baarda benoemd tot hoogleraar aan de TH. 
1954 Start opleiding landmeten aan de HTS Utrecht. 
1955WittWitt hoogleraar a.d. TH 
1956 ITC, KLM-Aerocarto en MD betrekken nieuwe locaties a/d Kanaalweg te Delft. De onderafdeling Geodesie krijgt de beschikking over het gehele gebouw Kanaalweg 4, m.u.v. de bovenverdieping van het woonhuis, waar de Bijhoudingsdienst van de Rijksdriehoeksmeting nog enkele jaren (tot 1975?) bleef. De bibliotheek, de kaartenkamer, de instrumentmakerij en de garage komen in het nieuwe tussenlid. 
1956ScherpbierIr. B. Scherpbier treedt af als chef van de topografische afdeling van de BPM. Opgevolgd door Herschdorfer? 
1957Vening MeineszVening Meinesz neemt afscheid als hoogleraar aan de TH. 
1957WentinkSpoetnik gelanceerd. Een schokgolf door de wetenschap. Het ITC stelt Mej. Wentink als vertaalster Russisch aan. 
1958 FIG congres in Nederland. Roelofs president, Baarda secretaris, Govers penningmeester 
1959 Stichting Nederlands Genootschap voor Landmeetkunde (NGL). De naam wordt in 1995 Stichting Geodesia. 
1959 Tijdschrift Geodesia verschijnt. 
1961De HaanDe Haan Hoogleraar a.d. TH 
1962 A.J. van der Weele hoogleraar a.d. TH 
1963Van der Weele RienstraProf.ir. A.J. van der Weele, tot dan hoofd van de MD, wordt plv. directeur van het ITC. Ir. S. Rienstra wordt hoofd van de MD. 
1964SchermerhornProf. dr. ir. W. Schermerhorn treedt af als directeur ITC, Van der Weele wordt rector. 
1966Vening M.Prof. dr. F.A. Vening Meinesz sterft, 79 jaar oud. 
1968 Benoemingen aan het ITC: tot hoogleraar: H.G. Jerie en D. Eckhart, tot lector F. Corten, B. Makarovic, J. Visser, H.C. Zorn en R. Zurlinden. 
1970 NVG opgericht 
1970RoelofsProf. Roelofs, 65 jaar, neemt ontslag. 
1971 De NLF opgeheven 
1971 ITC verhuist van Delft naar Enschede, Boulevard 1945. (Met uitzondering van de afdeling Mineral Explorations). De onderafdeling Geodesie krijgt de beschikking over het tussenlid en een instrumentenzaal. 
1973Linde,v.d. J.A.Boek van ir J.A. van der Linden: Topographische en Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, als toelichting bij de facsimile uitgave van de kaart. 
1973 Het Kadaster wordt onderdeel van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
1973 In de VS wordt NAVSTAR/1 ontwikkeld. 
1974,0601WaalewijnIr. S. Rienstra met pensioen. Ir. A Waalewijn wordt hoofd MD. 
1975 Het Kadaster krijgt de opdracht om de Grootschalige Basiskaart van Nederland te maken, bij te houden en uit te geven. 
1975 Geodesie wordt een zelfstandige afdeling van de TH 
1975 Afdeling Geodesie van de TH betrekt gebouw aan de Thijsseweg, geopend door Prins Claus. 
1977SchermerhornSchermerhorn sterft, oud 83 jaar. 
1979 Prof. ir A.J. van der Weele neemt afscheid van het ITC 
1979 Eeuwfeest Rijkscommissie. Artikel N. van der Schraaf in … 
1985 TH wordt TUD 
1994 Het Kadaster wordt
Zelfstandig Bestuursorgaan
 
2001 GKBN gereed 
2002 Prof. ir. J. Visser overleden, oud 80 jaar. 
2004 Kadaster en Topografische dienst fuseren. 
2004 Oprichting Geo Informatie Nederland (GIN), waarin alle verenigingen op landmeetkundig en cartografisch gebied opgaan. 
2005 Prof. dr. ir W. Baarda sterft, oud 87 jaar. 

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Stel een vraag over deze pagina