A A A
Disclaimer
 
De gegevens en de informatie van de website van Stichting De Hollandse Cirkel mogen worden  gebruikt, gekopieerd en gedistribueerd onder de volgende voorwaarden:

1. Hoewel Stichting De Hollandse Cirkel, zijn donateurs, bedrijfsdonateurs en/of begunstigers zich tot het uiterste hebben ingespannen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens en informatie op deze website, geven zij (hieronder begrepen zij uit het verleden, het heden en de toekomst) die garantie in geen enkel geval, zelfs niet indien sprake is van schuld. Zij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enig voorzienbaar of onvoorzienbaar gebruik van de data en informatie op de website en wijzen elke verantwoordelijkheid af. Het gebruik van de data en informatie op de website is voor eigen risico van de gebruiker. De gebruiker is op zijn beurt verplicht zijn gebruikers van voornoemde data en informatie te informeren over deze disclaimer en de inhoud daarvan.

2 .Data en informatie van deze website worden verstrekt zoals deze zijn, zonder enige garantie van enige soort, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, daaronder begrepen maar niet beperkt tot de impliciete garanties doorgaans behorend bij verhandelbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel.

3. Data en informatie van deze website mogen deel uitmaken van commerciële toepassingen, op voorwaarde dat de aanbieder van de commerciële toepassing  zijn product of dienst aanbiedt op basis van eigen toegevoegde waarde en niet op basis van de toegevoegde waarde die kan worden toegeschreven aan de data en informatie op de website van Stichting De Hollands Cirkel of onderdelen daarvan die gratis ter beschikking worden gesteld.

4. Bronvermelding is vereist.

5. Hoewel Stichting De Hollandse Cirkel, zijn donateurs, bedrijfsdonateurs en/of begunstigers zich hebben ingespannen voor het achterhalen van de identiteit van de rechthebbenden en het verkrijgen van hun toestemming  voor publicatie  van het op deze website getoonde beeldmateriaal, geven zij (hieronder begrepen zij uit het verleden, het heden en de toekomst) in geen enkel geval garantie voor deze toestemming, zelfs niet indien sprake is schuld.

6. Zij die menen dat hun rechten worden aangetast door publicatie van het op deze website getoonde beeldmateriaal, wordt verzocht contact op te nemen met Stichting De Hollandse Cirkel. Alsdan zal Stichting De Hollandse Cirkel zich inspannen voor een buitengerechtelijke oplossing.