Overig instrumentarium luchtfotogrammetrie

Randapparatuur FE 120 Zeiss

Overig instrumentarium m.b.t. luchtfotogrammetrie

Randapparatuur FE 120

Randapparatuur FE 120 Zeiss