Mobiele lasermetingen

Opstelling in de sneeuw, mobiele laser in tent en zendmast.

Mobiele laser metingen t.b.v. grondstations en baanmechanica voor 1986.

Mobiele laser in tent en zendmast

Opstelling in de sneeuw, mobiele laser in tent en zendmast.
018004 018006
12 of 100